ОБЯВИ

До Собствениците на ПИ 04234.6940.2334

О Б Я В Л Е Н И Е

До Собствениците на ПИ 04234.6940.2334

 

 На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед № РА50-796/16.10.2018г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ПУП – ПРЗ за УПИ I-2603, 2605, „за ЖС“, кв. 19г, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“.

 С проекта може да се запознаете в Отдел „УТК” при Район Панчарево, ул. „Самоковско шосе” № 230, в понеделник от 8:30 до 12:00 часа и вторник от 13:30 до 17:00 часа /С.Главчев/, сряда от 8:30 до 12:00 часа /инж. Пильов/.

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район „Панчарево“

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис