ОБЯВИ

До Собствениците на ПИ 29150.7110.118

 О Б Я В Л Е Н И Е

До Собствениците на ПИ 29150.7110.118

 

На основание чл.131 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед №РА50-569/30.07.2018г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ПУП – ПЗ /План за застрояване/ за ПИ с идентификатор 29150.7110.1227 по КККР на с.Железница.

Заповедта е изложена в отдел „УТК“ при Район Панчарево, ул.“Самоковско шосе“ №230 в дните: понеделник, вторник и сряда от 08:30ч. до 12:00ч.

Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район „Панчарево“

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис