ОБЯВИ

Подробен устройствен план - м. Стопански двор – Казичене

 СО- Район Панчарево на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ , Ви уведомяваме, че  в Държавен вестник бр.№102 от 11.12.2018г.  в неофициалния раздел, стр.183  е публикувано съобщение ,  че е изработен подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация при о.т. 21;план за улична регулация от о.т. 21 – о.т. 12г до о.т. 12а, с надлъжни и напречни профили на новопредвидената улица и създаване на нови квартали 6 и 7, м. Стопански двор – Казичене. Изменение границите на УПИ І-1501, 1184,1531 – „За администрация, офиси и обслужващи дейности“, от кв. 6. План за регулация и застрояване за нов УПИ ІV-2720 – „За производствени и складови дейности и площадка за дейности и търговия с отпадъци“, от кв. 6. План за регулация и застрояване за нов УПИ І-101 – „За петролна база, бензиностанция и жилищна сграда“, от кв. 7. Проектите са изложени в район „Панчарево.В едномесечен срок заинтересованите лица може да направят писмени  възражения,  предложения и искания до Главния архитект на Столична община чрез Район Панчарево.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис