ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план – с.Лозен

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН17-РА50-100/13.11.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: с.Лозен м-т Орлова круша кв.59 за УПИ ІІІ-4242 „За жилищно строителство, оо и тп” /новообразуван/.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис