ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план – кв.51 в.з. Косанин дол

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН17-РА50-101/13.11.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ ІХ-2547 и УПИ Х-528 кв.51 в.з.Косанин дол.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис