ОБЯВИ

Обявление - изработване на подробен устройствен план - с.Панчарево, м-т Детски град кв.7

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-111/01.12.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР на с.Панчарево м-т Детски град  кв.7. Заличаване на о.т. - 65б и о.т.65в и улица тупик между тях. Изменение на улична регулация от о.т. 66а до о.т.65а. Образуване на нов УПИ ХVІ с отреждане за ПИ 590. 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис