ОБЯВИ

РАЙОН ПАНЧАРЕВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ"

Столична община – Район “Панчарево”, с.Панчарево, ул. “Самоковско шосе” № 230, на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, чл.14 от НПКДСл и заповед на Кмета на СО- Район “Панчарево”№ РПН17-РД-09 -170/04.12.2017г.,

                               О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С :

за длъжността “ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” в Район “Панчарево”:

 1. Минималните специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • образование – висше – “магистър”;
 • област на образование – “право”;
 • професионален опит – 3 години и ранг 4-ти младши;
 • вид правоотношения – служебни;
 • основна заплата не по-малко от 620 лв.

          -   юридическа правоспособност;

 1. Начинът на провеждане на конкурса е: решаване на тест и провеждане на интервю с кандидатите, допуснати до конкурса.
 2. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 • заявление за участие в конкурс - по образец;
 • декларация по чл.17,ал.1 от НПКДСл;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копия от документи, доказващи професионален опит;
 • декларация с опис на съдебните дела, в които е участвал кандидата.

     Документи се подават лично или чрез упълномощен представител в 10-дневен срок от деня от публикуването на обявата в Район “Панчарево, с.Панчарево, ул.”Самоковско шосе № 230, звено за административно обслужване. За справки тел: 97-60-521.

Информация за конкурса ще се обявява в сградата и на сайта  на Район “Панчарево”.

05.12.2017 г.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис