ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план - м-т Врана - Лозен - Триъгълника кв. 14

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-113/08.12.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР на м-т Врана – Лозен – Триъгълника  кв.14. Изменение на регулационната граница между УПИ ХХІІ-122 и УПИ І -506 и отреждане на  УПИ ХХІІ за ПИ 4758.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис