ОБЯВИ

Обявление - изработване на подробен устройствен план - кв.21 в.з.Косанин дол

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-114/13.12.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: изменение на улична регулация в участъка от о.т.349 до о.т.351 и ИПР за УПИ ХХІІ-201 и УПИ ІІ-5695,5696, кв.21 в.з.Косанин дол.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис