ОБЯВИ

Обявление - одобрен подробен устройствен план - с.Герман

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.129 ал.5 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-118/20.12.2017г.  на Главния архитект на Район Панчарево е одобрен  подробен устройствен план  – ИПР в следния териториален обхват: с.Герман кв.33  за  УПИ ІІ-2155  „За жс”  и  УПИ ХVІІ-2156 „За жс”.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис