ОБЯВИ

Обявление - изработване на подробен устройствен план - с.Лозен

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН17-РА50-116/20.12.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ VІІ-3501,3502 и УПИ VІІІ-2535  кв.115а   с.Лозен.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис