ОБЯВИ

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

  1. Със заповед № ОХ-1134/01.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

№ по ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б

р

о

й

Основни изисквания за заемане

на длъжността

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Изисквания за минимално образование и квалификация

Минимално ново на достъп до класифицирана информация

               

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Началник на секция „Финанси“ в сектор „Финансово-стопански дейности“

капитан,

старши

лейтенант,

лейтенант

26480

София

1

ОКС бакалавър по специалност Финанси; Финанси и счетоводство;

Счетоводство;

Счетоводство и контрол или

Икономика

Секретно

Да умее да работи:

- с Microsoft Office (Word, Excel и Power Point) и в мрежова среда;

- със счетоводна програма „Бизнес Навигатор“

2

Геодезист“ в секция „Геодезия“ на сектор „Топогеодезия“

капитан,

старши

лейтенант,

лейтенант

24430

Троян

2

ОКС бакалавър по специалност

Геодезия или

Маркшайдерство и геодезия

Секретно

Да познава и ползва програмните продукти в топографо-геодезичното производство

 

ВСИЧКО

3

 
  1. Изисквания за заемане на длъжностите:

- да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

  1. Разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво „секретно“.
  2. Населено място, където се намира формированието (структурата) и неговият военнопощенски номер:

- за началник на секция „Финанси“ в сектор „Финансово-стопански дейности“ - военно формирование 26480 - град София;

- за геодезист в секция „Геодезия“ на сектор „Топогеодезия“ - военно формирование 24430 - град Троян.

  1. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса -началникът на Военно-географската служба - София.
  2. Начин на провеждане на конкурса:

6.1. Проверка на документите и допускане до конкурс на кандидатите, които отговарят на условията.

6.2. Конкурсът ще се проведе в град София и град Троян в следния ред:

Първи етап:

- провеждане на изпит по физическа подготовка по точкова система на основание показани резултати, съгласно „Единен армейски тест“ и раздел VI, т. 14 от Програмата за физическа подготовка и спорт във въоръжените сили на Република България:

- норматив № 1 - изпълнение на коремни преси - брой за 1 минута;

- норматив № 2 - изпълнение на лицеви опори - брой за 1 минута;

- норматив № 3 - бягане „совалка“ - 10 х 10 метра;

- норматив № 4 - крос 1000 метра.

Изпитът ще се проведе в един ден, при температура на въздуха не по-висока от + 35 °С и не по-ниска от - 10 °С. Кандидат, който е получил по-малко от 200 точки на изпита по физическа подготовка, отпада от конкурса (не се класира).

Втори етап:

- практически изпит за началник на секция „Финанси“ в сектор „Финансово-стопански дейности“ - работа с Microsoft Office (Word, Excel и Power Point), в мрежова среда и със счетоводна програма „Бизнес Навигатор“;

- практически изпит за геодезист в секция „Геодезия“ на сектор „Топогеодезия“ - работа с топографска карта; работа с геодезически GPS приемник, тотална станция и обработка на измерванията с Trimble Business Centre и Topcon Tools.

Трети етап:

- събеседване.

  1. Необходими документи - лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) до началника на Военно-географската служба, в което задължително да бъдат посочени адрес за кореспонденция, телефон и е-mail на кандидатите. Към заявленията да се прилагат следните документи:

- автобиография;

- копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

- свидетелство за съдимост за работа в системата на Министерството на отбраната;

- декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

- декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

- съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

- удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

- удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

- експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;

- копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

- копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че са изпълнявали такава);

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

  1. Място и срок за подаване на документите:

- подаването на заявлението и приложените документи се извършва лично от всеки кандидат чрез структурите на ЦВО;

- краен срок за подаване на документи - 31.01.2018 г.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 27.03.2018г. до 29.03.2018г.
в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г.
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони
Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене,Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,

завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 27.03.2018 г.

и 28.03.2018 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис