ОБЯВИ

Обявление - проект за ПУП в село Бистрица

ДО

Собственик на ПИ с идентификатори  04234.6988.12 и 04234.6988.9

 

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ 04234.6988.13 по КККР на с.Бистрица.

 С проекта може да се запознаете в Отдел “УТК“- Район Панчарево – ул.”Самоковско шосе” №230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 8.30ч. до 12.00ч.

 Възражения срещу проекта могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район ”Панчарево”.

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис