ОБЯВИ

Уведомление - допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ с.Казичене

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН18-РА50-10/28.02.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: УПИ ІІІ-1356 и УПИ ІІ-1364 кв.1А с.Казичене.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис