ОБЯВИ

Уведомление - допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР м-т Врана – Лозен –Триъгълника

Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че  със  Заповед №РПН18-РА50-12/08.03.2018г. на Главния архитект на Район Панчарево  е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ І-4750 и УПИ ХV-4773 от кв.18 м-т Врана – Лозен –Триъгълника, а по одобрена кадастрална карта ПИ с идентификатори 44063.6207.4864 и 44063.6207.4773.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис