АРХИВ ЗОП

Покана до всички заинтересовани лица:

       На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, Ви каним в срок до 28.02.2014 г. да представите оферта за избор на изпълнител за: "Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на район Панчарево - Столична община". Всички необходими образци и приложения, както и поканата може да изтеглите и видите по-долу:

Покана

Образци и приложения

        Фирмата изпълнител, с която е сключен договор е: "АТС България" ООД

Район Панчарево - Столична община обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава VIII А от ЗОП с предмет: "Възстановителни и Строително-монтажни дейности за укрепване на подпорни стени на територията на с. Панчарево и пропаднал участък на територията на с. Кокаляне, район Панчарево - Столична община".

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ

Отговор от кмета на район Панчарево към всички заинтересовани страни в конкурса относно постъпило запитване: ПИСМО

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисията на 21.11.2014 г.

ДОГОВОРИ с фирмите (със заличена информация, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД), спечелили по три от заложените позиции.

ДОГОВОР 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ по договорите може да видите както следва:

Плащане 1

Плащане 2

Плащане 3

Плащане 4

 

 

 

СО - район Панчарево обявява открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова сграда на 84 ОУ "Васил Левси" с. Герман, район Панчарево - СО" .

Документацията и отделно образците може да изтеглите от прикачените файлове по-долу

Процедурата се прекратява с Решение от 26.01.2015 г., което може да видите >>ТУК

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

СО - район Панчарево обявява открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова сграда на 84-то ОУ "Васил Левси" с. Герман, район Панчарево - СО" по две обособени позоции:

Обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане".

Обособена позиция № 2: "Доставка и монтаж на специализирано медицинско и спортно оборудване и обзавеждане".

Процедурата е открита с Решение № Р-ОП-4 от 16.02.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

СЪОБЩЕНИЕ от 07.04.2015 г. до участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на нова сграда на 84-то ОУ "Васил Левси" с. Герман, район Панчарево - СО" относно отваряне на Пликове № 3, съдържащи ценовите предложения.

ПРОТОКОЛ 1 от заседание на комисията

ПРОТОКОЛ 2 от заседание на комисията

ПРОТОКОЛ 3 от заседание на комисията

РЕШЕНИЕ на Кмета на район Панчарево за класиране

ОБРАЗЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЧЕРТЕЖИ

ДОГОВОР по позиция 1

ДОГОВОР по позиция 2

Плащане по Договор по позиция 1

Плащане по Договор по позиция 2

Окончателно плащане по Договор по позиция 1

Окончателно плащане по Договор по позиция 2

Райой Панчарево - СО публикува Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по договаряне без обявление съгласно чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за "Доставка на дизелово гориво за отопление - 10 ppm /маркиран червен/ на учебните и детски заведения на територията на район Панчарево - СО"

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис