АРХИВ ЗОП

Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет "Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност в ЦДГ 182 с. Пасарел"

Район Панчарево - Столична община обявява публична покана за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност в сградата на ЦДГ 182 с. Пасарел", чрез топлоизолация на външни стени, топлоизолация на попокривното пространство, подмяна на дограма и врати, както и ремонтно-възстановитрелни рдейности около сградата и подхода към нея.

Поканата, Писмо до средствата за масово осведомяване, както и Образците (заедно с КСС) може да видите в прикачените файлове по-долу.

Отговор от кмета на район Панчарево към всички заинтересовани лица за участие в конкурса относно постъпило запитване: ПИСМО

ПРОТОКОЛ от проведено задеание на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор наизпълнител на обществената поръчка и ПРОТОКОЛ от 13.05.2015 г. 

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ПИСМО

ДОГОВОР

ФАКТУРА

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис