"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за „Подмяна на отоплителен котел в 192 СОУ "Хр. Ботев“, с. Бистрица, район Панчарево"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ от 22.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в процедурата за избор на изпълнителе на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти. (Продължаване срока за подаване на оферти с 5/пет/ дни.)

ПРОТОКОЛ от 02.08.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в процедурата за избор на изпълнителе на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "ЕРАТЕРМ" ООД от 11.08.2016 г.

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за "Съставяне на техн. паспорт, изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност и проверка на ЕЕ на отоплителна инсталация с водогреен котел на обекти в район Панчарево", по пет обособени позиции.

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

СЪОБЩЕНИЕ от 26.10.2016 г. до заинтересованите страни за удължаване с 15 /петнадесет/ календарни дни на срока за подаване на оферти в поръчката

ПРОТОКОЛ от 10.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД от 15.11.2016 г. по Обособена позиция 1

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "Богоев Консулт" ЕООД от 15.11.2016 г. по Обособени позиции 2,3,4 и 5

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, съобразно техническа спецификация и количествено-стойностна сметка“

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ от 19.07.2016 г. от Кмета на район Панчарево до заинтересованите страни за удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти за участие в поръчката

ПРОТОКОЛ от 05.08.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "СЕЛЛЕКС" ООД от 11.08.2016 г. може да видите в прикачения файл по-долу:

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за "Проект за подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация в 192 СОУ "Хр. Ботев", с. Бистрица"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ от 21.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

СЪОБЩЕНИЕ от кмета на район Панчарево до заинтересованиете страни за удължаване с 5 дни срока за подаване на оферти за участие в поръчката.

ПРОТОКОЛ от 27.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в процедурата за избор на изпълнителе на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "Александра-Р" ООД от 12.08.2016 г.

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта "Ремонт на физкултурен салон в 192 СУ "Христо Ботев", с. Бистрица".

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ от 08.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "АСТРОН" ЕООД от 10.11.2016 г.

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис