"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за "Ремонт на физкултурен салон в 192 СУ "Христо Ботев", с. Бистрица"

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта "Ремонт на физкултурен салон в 192 СУ "Христо Ботев", с. Бистрица".

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ от 08.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "АСТРОН" ЕООД от 10.11.2016 г.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис