"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Обява до заинтересованите страни за представяне на оферта за "Проект за подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация в 192 СОУ "Хр. Ботев" с. Бистрица"

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за "Проект за подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация в 192 СОУ "Хр. Ботев", с. Бистрица"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ от 21.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

СЪОБЩЕНИЕ от кмета на район Панчарево до заинтересованиете страни за удължаване с 5 дни срока за подаване на оферти за участие в поръчката.

ПРОТОКОЛ от 27.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в процедурата за избор на изпълнителе на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "Александра-Р" ООД от 12.08.2016 г.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис