"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Обява до заинтересованите страни за представяне на оферта за "Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи" в район Панчарево

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, съобразно техническа спецификация и количествено-стойностна сметка“

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ от 19.07.2016 г. от Кмета на район Панчарево до заинтересованите страни за удължаване на срока с 15 дни за подаване на оферти за участие в поръчката

ПРОТОКОЛ от 05.08.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "СЕЛЛЕКС" ООД от 11.08.2016 г. може да видите в прикачения файл по-долу:

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис