"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Обява за представяне на оферта за "Съставяне на техн. паспорт, изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност и проверка на ЕЕ на отоплителна инсталация с водогреен котел на обекти в район Панчарево"

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за "Съставяне на техн. паспорт, изготвяне и актуализация на обследвания за енергийна ефективност и проверка на ЕЕ на отоплителна инсталация с водогреен котел на обекти в район Панчарево", по пет обособени позиции.

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

СЪОБЩЕНИЕ от 26.10.2016 г. до заинтересованите страни за удължаване с 15 /петнадесет/ календарни дни на срока за подаване на оферти в поръчката

ПРОТОКОЛ от 10.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД от 15.11.2016 г. по Обособена позиция 1

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "Богоев Консулт" ЕООД от 15.11.2016 г. по Обособени позиции 2,3,4 и 5

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис