"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Обява до заинтересованите страни за представяне на оферта за "Подмяна на отоплителен котел в 192 СОУ "Хр. Ботев" с. Бистрица"

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл.20, ал.4, т.1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за избор на изпълнител за „Подмяна на отоплителен котел в 192 СОУ "Хр. Ботев“, с. Бистрица, район Панчарево"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ и ПРИЛОЖЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ от 22.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в процедурата за избор на изпълнителе на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти. (Продължаване срока за подаване на оферти с 5/пет/ дни.)

ПРОТОКОЛ от 02.08.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представените оферти за участие в процедурата за избор на изпълнителе на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на изпълнител на обществената поръчка с фирма "ЕРАТЕРМ" ООД от 11.08.2016 г.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис