"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на район Панчарево и включените към него кметства".

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

Удължаване на срока със 7 дни за представяне на оферта за "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на район Панчарево и включените към него кметства".

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от същия Закон и ръководейки се от принципите за публичност, прозрачност и равнопоставяне с цел насърчаване на свободната конкуренция, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферта за "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на район Панчарево и включените към него кметства" се удължава със 7 /седем/ календарни дни.

СЪОБЩЕНИЕ от 22.03.2017 г. до заинтересованите страни за удължаване на срока за подаване на оферти в поръчката

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис