"ВЪЗЛАГАНИЯ ПО чл.20,ал.4 ОТ ЗОП

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за "Изграждане на отводнителен канал на ул. "Хвойна", с. Пасарел, район Панчарево"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ от 04.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за изпълнение на "Основен ремонт на покрив и вътрешен ремонт в Детска ясла № 44 - с. Бистрица, район Панчарево.

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за изпълнение на "Санитарно прочистване със специализирана техника на канал за оттичане на дъждовни води в с. Кривина"

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ от 08.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 1 от същия Закон, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за "Направа на ограда на гробищен парк в с. Панчарево".

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

ПРОТОКОЛ от 17.11.2016 г. от проведено заседание на комисията относно редовността на представените оферти за участие в избор на изпълнител на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

Район Панчарево-Столична община, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т. 9 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от същия Закон, в изпълнение на задължението си по чл. 14 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасно условия на труд, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за "Обслужване по трудова медицина на служителите в район Панчарево".

ПОКАНА

ОБРАЗЦИ

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис