Открита процедура за доставка на хранителни стоки в детските заведения на територията на район Панчарево

СО - район Панчарево обявява открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни стоки в детските заведения на територията на район Панчарево - СО" по две обособени позоции:

Обособена позиция № 1: "Месо, месни продукти, колбаси, риба, млечни продукти, хляб, плодове, зеленчуци, трайни продукти, зърнени храни, варива, подправки".

Обособена позиция № 2: "Консервирани плодове и зеленчуци, захарни изделия - запазена за участие и предназначена за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания".

Процедурата е открита с Решение № РПН16-РД93-1 от 01.03.2016 г.

Разяснения от Район Панчарево от 06.04.2016 г. до всички заинтересовани страни относно документацията за участие в процедурата съгласно чл. 29, ал. 1 по ЗОП

Протокол №1 от 12.04.2016 г. от проведено публично заседание на комисията относно редовността на документите и информацията в Плик №1 от офертите може да видите в прикачения файл по-долу

Протокол №2 от 25.04.2016 г. от проведено заседание на комисията относно представени допълнителни документи и технически предложение на участниците може да видите в прикачения файл по-долу

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците

Протокол № 3 от 28.04.2016 г. от проведено заседание на комисията относно оценка на техническите предложения и отваряне на плик № 3 "предлагана цена" на участниците по двете обособени позиции може да видите в прикачения файл по-долу:

Решение на кмета на район Панчарево от 11.05.2016 г. за обявяване класирането на участниците по двете обособени позиции, както и Протокол № 4 от 10.05.2016 г. от заседание на комисята.

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРОТОКОЛ № 4

ДОГОВОРИ /заедно с приложенията/ между район Панчарево и двете фирми, спечелили съответно по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис