Събиране на оферти с обява

Район Панчарево-СО обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 191 ОУ "Отец Паисий", с. Железница, район Панчарево".

В прикачените файлове по-долу може да видите:

ОБЯВА и УКАЗАНИЯ за участие в избора на изпълнител на обществената поръчката

ОБРАЗЦИ за попълване

ИНФОРМАЦИЯ в АОП

ПРОТОКОЛ от 14.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно наличието и редовността на подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на обществената поръчка с фирма "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД от 25.07.2016 г.

Район Панчарево-СО обявява обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: „Изграждане, благоустройство и реновиране, и инженеринг на детски, спортна и фитнес площадки на територията на район Панчарево по 6 /шест/ обособени позиции"

РАЗЯСНЕНИЕ до всички заинтересовани лица от 23.06.2017 г. относно запитване с вх. № РПН17-ТД26-593/23.06.2017 г. и отговор от Кмета на район Панчарево с изх. № РПН17-ТД26-593(1)/23.06.2017 г.

УКАЗАНИЯ

ОБРАЗЦИ

 КС и Идейни решения Идейни решения

ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ

ПРОТОКОЛ чл.97,ал. 4 от ППЗОП

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ОФЕРТИ

Договор № РПН17-ДГ56-123/21.07.2017 г.

Договор № РПН17-ДГ56-120/13.07.2017 г.

Договор № РПН17-ДГ56-121/13.07.2017 г.

Договор № РПН17-ДГ56-119/13.07.2017 г.

Договор № РПН17-ДГ56-118/13.07.2017 г.

 

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис