Събиране на оферти с обява

„Строително-монтажни работи и упражняване на строителен надзор по възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена в с. Кокаляне, район Панчарево“

По две обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1- „Възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена за пешеходен достъп до автобусна спирка „Кокалянско ханче“ до СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район Панчарево-Столична община.“ 

 Обособена позиция № 2- „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по възстановяване на пътека със стълби и подпорна стена за пешеходен достъп до автобусна спирка „Кокалянско ханче“ до СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район Панчарево-Столична община“.

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

ДОГОВОР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

ПРОТОКОЛ от дейността на комисията по разглеждане на оферти за  Обособена позиция № 2

ПРОТОКОЛ от дейността на комисията за Обособена позиция № 2

ПРОТОКОЛ от проведено заседание на комисия за разглеждане на оферти подадени за Обособена позиция № 1

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА за подаване на оферти за Обособена позиция № 2 от 11.04.2018 г.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОЕКТ

Детайл за парапет

Архитектура : 1.Количествена сметка; 2.Съдържание; 3.План; 4.Профили

Електро : 1. Осветление стълби; 2.Количествена сметка; 3.Обяснителна записка

Геодезия : 1.Съдържание; 2.Обяснителна записка; 3.Общ справочен регистър; 4. Геодезическа снимка; 5.Трасировъчен план; 6. Координатен регистър; 7.Извадка от кадастрален регистър; 8.Предварителна обработка на геодезическите измервания

ИГП : 1.Въведение; 2. Профил 1; 3.Профил 2; 4.Ситуация

Конструктивна : 1.Ситуация; 2.Надлъжен профил; 3.Напречен профил 1; 4.Напречен профил 2; 5.Напречен профил 3; 6.Напречен профил 4; 7.Армировка; 8.Елементи от конструкции; 9. Инвестиционен проект

КСС

ПБЗ : 1.Ситуация; 2. Инвестиционен проект

ПУСО

ОБРАЗЦИ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис