Събиране на оферти с обява

Обява за обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 191 ОУ "Отец Паисий", с. Железница, район Панчарево"

Район Панчарево-СО обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 191 ОУ "Отец Паисий", с. Железница, район Панчарево".

В прикачените файлове по-долу може да видите:

ОБЯВА и УКАЗАНИЯ за участие в избора на изпълнител на обществената поръчката

ОБРАЗЦИ за попълване

ИНФОРМАЦИЯ в АОП

ПРОТОКОЛ от 14.07.2016 г. от проведено заседание на комисията относно наличието и редовността на подадените оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, която отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти.

ДОГОВОР за възлагане на обществената поръчка с фирма "БУЛСТРОЙ ХОЛД" ЕООД от 25.07.2016 г.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис