Събиране на оферти с обява

„Проектиране и строително- монтажни дейности по възстановяване на водосток над отводнителен канал при кръстовището на ул. „ Люба Белева“ и ул. „Дякон Стоил“ в кв. „Видните“ , с. Казичене разположено на територията на район Панчарево“

ОБРАЗЦИ

Техническо задание

Указания за участие, образци и приложения

Комбинирана скица с отразени ППС

Нивелетен проект - копие

Извадка от кадастрален план с отразени ППС

Извадка от  кадастрален план с отразени ППС

Извадка от регулационен и кадастрален план

Надлъжен профил р.4 пр.8 от нив.проект

Надлъжен профил р.5 пр.8 от нив.проект

Надлъжен профил р.5 пр.9 от нив.проект

Разяснение 1

Разяснение 2

Разяснение 3

Протокол

Договор № РПН17-ДГ56-157/08.11.2017 г. с "Калистратов груп" ООД

 

 

 

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис