Зони за отдих и рекреация, туристически ресурси и маршрути

На териториите на населените места има и следните вилни зони:

с. Панчарево - в.з. „Беликата”, в.з. „Градище”, в.з. Ловджийска чешма”, в.з. „Детски град” – част от м. „Детски град”;

с. Бистрица - в.з. „Бистрица”, в.з. „Бистрица – разширение” ,в.з. Манастира”,в.з. „Косанин дол”, в.з. Герена”, в.з. „Малинова долина – ІІ Б част – разширение”, в.з. Малинова долина – ІІ Б част - Дупките”,   в.з. „Шумако”, в.з. „Калфин дол”;

с. Герман - в.з. „Лозето”, в.з. „Враня – Герман”, и извън регулация –в.з. „Терасите”;

с. Пасарел - в.з. „Долни Пасарел” /„ Пасарелско езеро”/, в.з. „яз. Искър–3–37 км.”, извънрегулация – в.з. „Драгошиница”,   в.з. „Цървени град”, в.з. „Мало равнище”, в.з. „Щъркелово гнездо”;

с. Кокаляне - в.з. „Кокалянски ханчета”, в.з. „Кокалянски ханчета–разширение”, в. з. „Кокалянски ханчета – разширение ІІ”,в.з. „Китката”, в.з. „Михово блато”; извън регулация - в.з. „Бяла нива – Мали Спас”, в.з. „Терасите”, в.з. „Китка – Василица”;

с. Лозен - извънрегулация–в.з. „Чатарлъка”, в.з. „Умни дол”, в.з. „Чоланица”, в.з. „Чикерица”.

Съгласно природозащитното законодателство в България и в съответствие с нормативните документи на Международния съюз за защита на природата, на територията на област София-град са обособени малък брой защитени територии. На територията на район „Панчарево” попадат части от тях, а именно Природен парк „Витоша” и „Торфено бранище”, а „Бистришко бранище” и „Самоковището” се намират изцяло на териториято на район „Панчарево”.

Природен парк „Витоша”

Витоша е първият национален парк не само в България, а и на Балканския полуостров. Той е обявен на 27 октомври 1934г. и е заемал площ от 6 401ха. Тази територия неколкократно е променяна, а паркът става "народен" през 1936г. и "природен" през 2000г. По настоящем природен парк "Витоша" заема територия от 26 606ха. В него са включени два резервата. "Бистришко бранище" (1 061ха) е обявен заедно с парка, като основната цел на обявяването му е била да съхрани смърчовата популация в басейна на Стара река (горната част на Бистришка река). Днес голяма част от дърветата са на възраст над 120 години, а височината им достига 35м. Съвсем заслужено през 1977г . Бистришко бранище е обявен за биосферен резерват и е включен в програмата на "ЮНЕСКО" -  "Човекът и биосферата".

vitosha

Торфеният резерват е с площ 1 041ха и включва торфищата във високите части на планината между Черни връх и връх Черната скала. Те са на възраст до 1500г. и на места торфния слой достига дебелина 60см. Тук се срещат 300 вида мъхове и 500 вида водорасли, а също така красиви и редки цветя. В м. Киселище се намира витошкият дендрариум, където на площ от 1400 дка могат да се видят интересни дървесни и храстови видове.

          В северната част на планината има множество хижи, почивни станции и хотели. Първата хижа е "Алеко", намираща се в м. Киселище и попадаща сега в пределите на туристическият център "Алеко". Много бързо след нея се появяват хижите "Селимица", "Кумата", Фонфон", "Тинтява", "Еделвайс", "Момина скала" и др. В парка са прокарани над 290км алеи. Изградени са 6 ски- писти с дължина 13, 6км, 2 кабинкови ("Княжево- вр. Копитото" не функционира) и 4 седалкови въжени линии и 7 стационарни ски- влека. В планината има множество изкуствени водни площи, чешми, беседки, почивни кътове и др.

              „Торфено бранище” и „Бистришко бранище”

        С образуването на парка са обявени и двата природни резервата в него – „Бистришко бранище” и „Торфено бранище”. Резерватът „Бистришко бранище” е сред най-старите резервати в България /обявен е за разерват още през 1934 г./. През 1977 год. Генералният директор на ЮНЕСКО обявява резервата за биосферен.„Бистришко бранище” е обявен за резерват с цел да се запазят първичните екосистеми от смърч, както и видовете от субалпийската зона.Горите обхващат около 51% от неговата площ, а останалата част са алпийски тревни зони и каменни грамади.Резерватът обхваща горната част от водосборните басейни на реките „Бистрица” и „Янчовска”.

Бистр. бранище

          Резерватът „Торфено бранище”   е създаден първоначално върху сравнително малка площ - 144,1 ха, която през 1980 година е увеличена на 782,8 ха. На територията на Район „Панчарево” попада малка част от тази площ.Основната цел за обявяването му е да бъдат запазени в естествено, незасегнато от човешката дейност състояние торфищните комплекси във високопланинския дял на Витоша.В тях са установени над 300 вида мъхове и 500 вида водорасли. Дебелината на торфищната покривка в него е от 0,6 до 2 м. Възрастта на торфището е от 1000 до 1500години. То расте твърде бавно - средногодишно по 1 мм. Достъпът на туристи в резервата , който е вододайна зона е забранен.Екологичната мрежа НАТУРА 2000 се състои от места, обхващащи застрашени типове природни местообитания на застрашени видове животни и растения, включени в Директиви 92/43 и 79/409 на ЕС.Тази мрежа трябва да гарантира поддържането и където е необходимо възстановяването на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и местообитанията на съответните видове в естествената им област на разпространение.През 2007 г. започна процес на обявяване на предложените за защитени места по Директивата за защита на дивите птици.Министърът на околната среда и водите е утвърдил проекти за заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици „Витоша” с идентификационен код BG 0000113 и „Долни Богров – Казичане” с идентификационен код BG 000204, които са намират на територията на Район „Панчарево”. В НАТУРА 2000 се предвижда да бъдат включени части от Лозенската планина и Плана планина, поречието на р.Искър. В защитените зони се въвеждат забранителни и ограничителни режими на ползване с цел опазване на застрашените видове животни и растения.  

Привлекателни за софиянци за отдих и спортен риболов са яз. „Искър”, каскадите след него и Панчаревското езеро. На територията на район „Панчарево” се намират няколко рибовъдни стопанства:

Панчаревско езеро - в него се ловят бяла риба, каракуда, сом, пъстърва, костур и щука.

Водоемът в село Герман е предназначен за платен риболов.Намира се на растояние 1км. извън с. Герман. Има осигурен паркинг. В него се развъжда пъстърва, сом, щука, шаран и др.

Зона за отдих „Плажа”

Панчарево, предлага места за пикник край река Искър, ресторант, детски кът и водоем за платен риболов, който е най-добрият в България, както по отношение на инфраструктурата и оборудването, така и от гледна точка на допълнителните развлечения, които предлага.Обширната зелена площ е удобна за практикуване на различни игри на открито, като хандбал, тенис, волейбол, футбол на малки вратички, както и за забавление на най – малките. От 2009 година цялата зона има безжичен достъп до Интернет.

Дивечът е съществен елемент от природната среда. Той е жива украса на ландшафта, важен фактор за поддържане на биологичното равновесие, източник на стопански блага и обект на ловен спорт. Данните от последните 10 години обаче категорично потвърждават спада на запасите от основните видове дивеч. Запасите на най-ценните популации са сериозно намалели. В район „Панчарево”, почти във всяко село има ловна дружинка, в която освен, че ловците спортуват, полагат грижи за дивеча , правилно ползват правата си и се стараят да съхранят дивечовото богатство.

Витоша планина се извисява южно от София, най-високия връх на четвъртата по големина планина в България е Черни връх (2290м). На изток Витоша граничи с Плана планина, върховете „Голям” и „Малък”, природен резерват „Бистришко бранища” и ски-център „Алеко” се намират в източната част на планината. Северния дял на Витоша се спуска от Черни връх към Владая, тук се намират Копитото и телевизионната кула. Красивата природа и прекрасните условия за туризъм привличат много посетители и Витоша е любима планина за спорт и туризъм на софиянци през уикенда. Най-високата точка на Витоша е Черни връх, 2290 м надморска височина. Върхът е и един от стоте национални туристически обекта. Черни връх е втори по ветровитост в България. Близо до него се намира и метериологичната станция. Други върхове, разположени в близост до Черни връх, са Голям и Малък резен, Скопарник, Купена, Самара и Селимица. Черни връх е достъпен от седните точки: от Златни мостове, хижа Кумата, хижа Алеко, хижа Тинтява, хижа Еделвайс и село Чуйпетльово. Близо до самия връх е разположен резерват Торфено бранище. Той е дом на близо 300 вида мъхове и 500 вида водорасли. Обявен за резерват през 1935.

vitoshafon

Днес общата му площ е 783 ха. Разположен е върху северния склон на планина Витоша, между 1750 и 2290 м надморска височина и обхваща голяма част от територията на Витошкото плато. По-голямата   част от резервата се намира на територията на район „Витоша”. От него водят началото си река Владайска и река Боянска. Планината е известна с каменните реки. Златните мостове е един такъв феномен. Каменната река се намира на надморска височина от 1350 до 1500 метра. Големите каменни блокове са покрити със златисти лишеи. От тях произлиза и името на скалната река. Според друга версия на това място е промиван златен пясък и по този начен скалния феномен е получил името си. От Златните мостове е възможен преход до хижите Трендафила, Септември, Планинарска песен, Момина скала, Кумата, Еделвайс, Боровата гора и Белите брези. Дендрариума заема площ 1400 дка и представлява експозиция от няколкостотин вида наши и чуждоземни дървата, храсти и цветя. Територията има и научно изследователска заначимост. Посетителски център на Природен парк Витоша - тук е изградена специална кула – наблюдателница, от която се открива прелестна панорама към столичния град. В изложбената зала на Центъра може да се научи буквално всичко за богатствата на Витоша – като се почне от историята, та се стигне до фонотека на птичето царство и зала за прожекции.      

Плана е малка и средна по височина планина в Западна България, разположена южно от София между Панчаревския пролом на река Искър, язовир Искър, Самоковската котловина и планината Витоша. Най-високата и точка е връх Манастирище (1338 м). Първоначално е била смятана за част от Витоша. За пръв път братя Шкорпил я наричат с името на нейния главен рид, наречен Плана, и я обособяват като отделна планина.

plana

Тя е част от Планско-Завалската планинска редица. Към нея спадат още Витоша, Люлин,  Вискяр, Завалска планина и Гребен и Влашка планина в Сърбия. Свързва се с Витоша чрез седловината Ярема. Името й означава висока, но почти равна. Планината има заоблено било и стръмни, силно ерозирали и обезлесени склонове към язовир Искър иСамоковското поле.

Лозенска планина е малка планина в Западна България. Намира се в непосредствена близост до  София и Витоша, южно от Софийското поле. Западната и граница е очертана от Панчаревският пролом на река Искър, между Панчарево и Пасарел, югозападната — от яз. Искър. В подножието и са разположени селата Лозен, Герман, Долни Пасарел и Габра. От тях към главното било на планината са прокарани туристически маршрути, които в по-вечето случаи се дублират с почвени пътища и козарски пътеки, прокарани в миналото за стопански цели, използващи се и до днес. Най-популярни са маршрутите около вр. Полуврак и Панчаревското езеро.

Lozen palnina

В Лозенската планина се намират Германски, Лозенски, Панчаревски  и Долнопасарелски манастир, както и средновековната крепост Урвич. В миналото цялата планина е била покрита с непроходими вековни букови и дъбови гори, много от които са унищожени поради многовековната сеч, пашата и ерозията. Сега в планината има много пасища. Старите гори са запазени около Лозенския манастир и са част от НАТУРА 2000. Растителността е съставена от средноевропейски и субсредиземноморски широколистни дървесни и тревисти видове. В ниските части се срещат цер, космат дъб, горун, благун,обикновен габър, келяв габър.

В буковия пояс има обикновен бук и мизийаски бук, полски бряст, явор, шестил, мъждрян, офика и брекина. Покрай Искър елша, върба, топола и вторични борови гори.В миналото цялата планина е била покрита с непроходими вековни букови и дъбови гори, много от които са унищожени поради многовековната сеч, пашата и ерозията. Сега в планината има много пасища. Старите гори са запазени около Лозенския манастир и са част от НАТУРА 2000.Растителността е съставена от средноевропейски и субсредиземноморски широколистни дървесни и тревисти видове.В ниските части се срещат цер, космат дъб, горун, благун,обикновен габър, келяв габър. В буковия пояс има обикновен бук и мизийаски бук, полски бряст, явор, шестил, хиркански явор, клен, мъждрян, офика и брекина. Покрай  Искър - елша, върба, топола и вторични борови гори.

Туристически маршрути

Пешеходни маршрути – Лозенска планина

             1. Стената на Панчаревското езеро – х. Кремиковци – ВЕЦ “Кокаляне” – 1,15 ч.

         Панорамната пътека (екопътека “Панчаревско езеро“) е една от първите прокарани туристически алеи в Лозенската планина, още в края на 50 – те години на миналия век. В тази част на Лозенската планина, на склоновете с южно изложение климатът е мек – континентално – средиземноморски с по-високи средногодишни температури. Пътеката минава през характерна дъбова гора, примесена на места със млади гори от черен бор.

            2. Кокалянско ханче – Ловна хижа – м. Бачун – м. Влаковете – с. Лозен – 2,30 ч.
            3. Кокалянско ханче – Ловна хижа – м. Дърводелица – м. Урвич – 2,00 ч.
         4. сп. Урвич (Трудовак) – Урвички ман. “Св. Николай” – крепост “Урвич” – сп. Урвич – 0,40 ч.

 

Маршрутите се намират в историческа местност Урвич, която е със статут на природна забележителност. В близост е пресечната точка на трите планини – Витоша, Плана и Лозенска, която се намира при устието река Ведена (Ягуля) в река Искър. Характерни за района са дъбови, букови гори и люлякови храсти, по склоновете и ценни популации от Върба и Елша, в поречието на река Искър. Част от Лозенската планина и поречието на река Искър са включени в екологичната мрежа “НАТУРА 2000″ и представлява важен биокоридор между Рило-Родопската и Средногорската област. 

Пешеходни маршрути – Плана планина

         1. Дяволски мост – Кокалянски манастир – Кръстат дъб – вр. Манастирище – 3,45 ч.;
          2. Дяволски мост – Кръстат дъб – Железнишки минерални извори – с. Железница – 4,15 ч.

Тази част от Плана е характерна с добре изразената долина на река Ягуля, която оттделя планината от Витоша. Над Кокалянския манастир се срещат вековни дървета от вида Кръстат дъб, име свързано с езически обичаи от предхристиянския период. Около манастира е запазена стара букова гора. По-високите части в посока село Железница и село Плана са заети от пасища, които в последно време не се поддържат и отстъпват място на разнообразна храстова и дървесна растителност. В долината на Ягуля са Железнишките минерални извори, водата на които се използва срещу различни кожни заболявания. Тук интерес представляват естествените гори от Бял бор които растат на много ниска надморска височина и крайречните гори от Върба и Елша. Част от Плана планина и поречието на река Искър са включени в екологичната мрежа “НАТУРА 2000″ и представлява важен биокоридор между Рило-Родопската и Средногорската област.

Пешеходни маршрути – Витоша

               1. с. Панчарево – Гергьов дол – м. Дълга стрън – с. Бистрица – 1,15 ч.
               2. с. Кокаляне – м. Батийница – м. Църнокос – Лева река – с. Бистрица – 1,45 ч.
               3. с. Кокаляне – м. Роба (Ведена) – м. Овнарника – с. Железница – 2,30 ч.
               4. с. Кокаляне – м. Китката (Василица) – м. Просеченик – Дяволски мост – 0,40 ч.

Пътеките пресичат част от източното подножие на Витоша. Тази част на Витоша е характерна със сравнително дълбоката речна долина на река Бистрица, Лева река и някои малки притоци. Във високата част има билни заравнености, които в миналото са били заети от пасища. Над Кокаляне и в местността Мали дол до Бистрица са запазени красиви дъбови гори, в периферията на която има борови насаждения. За поречията на реките Бистрица и Лева са характерни Елша, Върба, Трепетлика, по склоновете – Габър, Клен, Акция, Смърч и Лескови храсти. Има еденични представители от Див кестен, засадени като декоративни по стар лесоустройствен план, който вече не е актуален.

Веломаршрути

Района предлага много добри условия за планинско колоездене, без екстремни височини и опасни участъци. В повечето случаи се използват стари почвени пътища или пътеки, които в миналото са използвани със селскостопанска цел.

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис