iSofMap е продукт на “ГИС—София" ЕООД, създаден в полза на гражданите и заинтересованите страни. Единственото по рода си в България интернет приложение има за цел да осигурява свободен достъп до пространствена И специализирана кадастрална информация и устройствени данни за недвижимите имоти на територията на Столична община, съхранявани и поддържани в общинското дружество. iSofMap разполага с уеб базирана карта, която съдържа различни слоеве с информация — административна карта, кадастрален план, регулационен план, карта на възстановената собственост, адреси, паметници на културата, велоалеи и др. Благодарение на системата iSofMap гражданите и професионалните потребители могат да правят напълно безплатни справки по всяко време за местоположението, границите, вида собственост и характеристиките на всеки един имот на територията на Столична община. Приложението предоставя и информация за предназначението на имотите,

устройствените зони, в които попадат, позволената плътност на застрояване, КИНТ, площ, етажност и конструкция на сградите и др.

За повече информация:  www.isofmap.bg

 

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис