Административно и информационно обслужване и етажна собственост

 УСЛУГИ ОТ ОТДЕЛ АИО 

Наименование на  услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата (в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

1. Лична карта

2. Заверен препис от акт за раждане, съставен в чужбина

3. Съдебно решение

удостоверение

   

веднага

     

Издаване на удостоверение за

сключен граждански брак–

оригинал

1. Заявление и декларация

2.Медицинско свидетелство - 2бр.

3.Данни за свидетелите

4.Фактура за платена такса ритуал

5. Лични карти на заявителите/за сверка/

6.Други

удостоверение

           

Заверка на документи по

гражданско състояние за чужбина

1. Заявление свободен текст

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

заверка

7

3

веднага

5

7,25

10

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

1. Заявление свободен текст

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ промяна в обстоятелства - преведен и легализиран

акт

7

х

х

х

х

х

Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство

1. Заявление свободен текст

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ произхода

преписка

30

х

х

10

х

х

Издаване на удостоверение за

верен ЕГН чрез ТЗ “ГРАО”

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ промяна в обстоятелства

4. Документ за платена такса

удостоверение

7

         

Издаване на удостоверение за наличие или липса на ограничаване или лишаване от родителски права или поставяне под запрещение

1. Лична карта

2. Други удостоверяващи документи

3 . Заявление свободен текст

4. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1. Лична карта

2. Документ,удостоверяващ факти и обстоятелства

х

30

15

х

100

150

х

Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или не публична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

1.Заявление свободен текст

2. Документ за платена такса

Заверено копие

7

3

веднага

0,3/стр.

0,45/

стр.

0,6/стр.

Издаване на удостоверения по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи

1. Заявление свободен текст

2. Личнакарта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Служебно изискване и връчване на дубликати от удостоверения и преписи от актове за гражданско състояние от други общински администрации

Искане от кореспондент

дубликат

7

3

веднага

х

х

х

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

1. Заявление свободен текст

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

препис

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

1. Заявление свободен текст

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

препис

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

1. Заявление свободен текст

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

 

14

х

х

20

х

х

Издаване на справки по искане

на съдебни изпълнители

1. Искане

2.Документ за платена такса

удостоверение

7

х

х

5

х

х

Вписване на сграда(вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства

1. Заявление свободен текст

2. Протокол от общо събрание на етажната собственост

вписване

14

х

х

х

х

х

Вписване на заявления от Управител /Председател на управителен съвет на ЕС за регистрация на сгради/входове в режим на етажна собственост

1. Заявление свободен текст

2. Протокол от общо събрание на етажната собственост

вписване

х

х

х

х

х

х

Вписване на сдружение на собствениците в публичен регистър на сдруженията

1. Заявление свободен текст

2. Протокол отобщо събрание на етажната собственост

3. У-ие от АВ

вписване

х

х

х

х

х

х

Издаване на Регистрационна

карта на сдружение на собствениците

1. Заявление свободен текст

2. Протокол отобщо събраниена етажната собственост

3. У-ие от АВ

карта

х

х

х

х

х

х

Издаване на Удостоверение за

регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а от ЗУЕС

1. Заявление свободен текст

2. Протокол отобщо събраниена етажната собственост

3. У-иеот АВ

удостоверение

х

х

х

х

х

х

Издаване на променена

Регистрационна карта на сдружение на собствениците- промяна на обстоятелствата

1. Заявление свободен текст

2. Протокол от общо събрание на етажната собственост

3. У-ие от АВ

карта

х

х

х

х

х

х

 Заявление за постоянен адрес  

1.Завление

2.Декларация по чл.92, ал.6

3.Декларация по чл.92, ал.3
 удостоверение  x x  веднага  x x 2,50
 Заявление за настоящ адрес  

1.Заявление

2.Декларация по чл.92, ал.6

3.Декларация по чл.92, ал.3
удостоверение  x  x веднага  x  x  2,50


УСЛУГИ ОТ КМЕТСТВА ПО СЕЛА

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

(заявление,документзасамоличност,документза платенатакса,друг(какъв?)

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

7

8

9

10

11

12

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

1. Заявление

2.  Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак– дубликат

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

1. Съобщение за смърт

2. Документ за самоличност на починалото лице

3. Съдебно решение

препис-

извлечение

   

веднага

х

х

х

Издаване на препис-извлечение

от акт за смърт завтори и следващ път

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

4. Проверка на правен интерес

препис-

извлечение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

1. Заявление

2. Съдебно разпореждане

3. Квитанция за платена такса

4. Лична карта

Удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за наследници

1. Молба-декларация от наследник (упълномощено лице от наследник чрез изрично, нотариално заверено пълномощно), съдебно удостоверение

2. Препис-извлечение от акт за смърт

3. Квитанция за платена услуга

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за семейно положение

1. Заявление,

2.Лична карта,

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за

съпруг/а и родствени връзки

1. Заявление 

2.Лична карта

3.Документ,удостоверяващ промяна в обстоятелства

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

1.Лична карта

2.Акт зараждане

3.Акт за сключен брак

4. Съдебно решение

5.Други удостоверяващи документи

6.Квитанция за платена услуга

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

1.Искане

2. Док.от чужбина за дата на раждане и сем. положение на чужденеца

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1. Искане

2.Лична карта

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за  платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

х

х

веднага

х

х

2,5

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1. Заявление

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

1. Заявление

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за платена такса

удостоверение

х

х

веднага

х

х

2,5

Възстановяване или промяна на име

1. Заявление 

2. Лична карта

3. Документ, удостоверяващ промяна в обстоятелства

вписване

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Промяна в актовете за

гражданско състояние

1.Заявление

2.Документи, свързани с искането

вписване

7

х

х

х

х

х

Издаване на преписи на удостоверения или на препис- извлечения от съставени актове за ГС

1.Искане

2. Док. за самоличност

препис-

извлечение

7

3

веднага

2,5

3,75

5

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

1. Заявление 

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Искане от кореспондент

съгласно искането

х

х

х

х

х

х

Присвояване на ЕГН

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ от МП, удостоверяващ обстоятелства,

4.Удостоверение за раждане или др. удостоверяващи документи

завереноЕГН

до

7

х

х

3,5

х

х

Промяна на ЕГН на български гражданин

1. Лична карта

2. Заявление

3. Удостоверение за раждане

промененено

ЕГН

7

х

х

3,5

х

х

Удостоверяване на даннии справки по регистри за гражданско състояние за минали години

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

Удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

1.Искане

2.Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

1. Заявление

2.Лична карта

3.Квитанция за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

5,25

7

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние

1. Заявление

2. Лична карта

3. Официален документ, доказващ грешката или пропуска

4. Съдебно решение

вписване

7

х

х

х

х

х

Предоставяне на достъп до

информация по реда на ЗДОИ

1. Лична карта

2. Заявлениев свободен текст

 

14

   

Съобразно

ценоразпи са за получаван ена информац ияпо ЗДОИ.

   

Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК за МВР

1. Искане

2. Документи, удостоверяващи обстоятелствата

/удостоверение за брак/

удостоверение

х

х

веднага

х

х

3,5

Издаване на други видове удостоверения въз основа на регистъра на населението

1. Заявление

2. Лична карта

3. Документ за платена такса

удостоверение

7

3

веднага

5

7,5

10

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис