Финанси и Счетоводство

 

Наименование на услугата

Необходими документи за извършване на услугата
(заявление, документ за самоличност,документ за платена такса, друг
(какъв?)

Вид на
издавания
документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на
услугата
(лева)

обикновена

бърза

експресна

обикновена

бърза

експресна

2

5

6

7

8

9

10

11

12

 Изплащане от държавата на присъдена издръжка

  1. Заявление
  2. Изпълнителен лист
  3. Декларация от майката за обстоятелства
 

х

х

х

 

х

х

Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

  1. Заявление

Удостоверение

х

х

х

х

х

х

Изплащане на аренда

  1. Заявление
  2. Удостоверение за наследници
  3. Документ за собственост
  4. Скица от АГКК
 

14

х

х

х

х

х

СМЕТКИ

 1. Сметка за гаранции:

ОБЩИНСКА БАНКА, КЛОН МЛАДОСТ IBAN BG40SOMB9130311797530 BIC SOMBBGSF

2. Сметка за бели петна (Параграф 4):

ОБЩИНСКА БАНКА, КЛОН МЛАДОСТ IBAN BG58SOMB91303318505501 BIC SOMBBGSF

3. Сметка за административни такси и технически услуги:

ОБЩИНСКА БАНКА, КЛОН МЛАДОСТ IBAN BG13SOMB91303117975301 BIC SOMBBGSF

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис