Устройство на територията и кадастър

Наименование на услугата

Необходими документи

за извършване на услугата

Вид на издавания документ

Срок за изпълнение на услугата(в дни/веднага)

Такса за изпълнение на услугата

(лева)

оби

кно

вен а

бърза

експр

есна

обикнов

ена

бърза

експрес

на

Издаване на удостоверение за административен адрес /ако има разкрит/

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

Удостоверение

14

5

3

3,5

5,25

7

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

1. Молба-декларация от наследник

(упълномощено лице от наследник чрез изрично, нотариално заверено пълномощно), съдебно удостоверение

2. препис-извлечение от акт за смърт

3. Квитанция за платена услуга

удостоверение

7

х

х

5

х

х

Извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници

1. Заявление

2. Лична карта

3. Квитанция за за платена такса

4. Документ за собственост

удостоверение

7

3

x

15

22,5

30

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

1. Заявление

2. Разрешение за монтаж

3. Проект

разрешение

30

х

х

 

х

х

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Скица

4. Документи, удостоверяващи идентификацията

удостоверение

14

7

3

20

30

40

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1.Заявление

2. Схема

3. Проектна документация

4.Съгласуване със спец.контр.органи

разрешение

30

х

х

инд.цена спрямо обекта

х

х

Издаване скица с указан начин за поставяне на преместваем/рекламен обект

1. Заявление

2.Мот. предложение

3.Док.за собственост

4. Комб. скица по чл.16

скица

30

х

х

инд.цена спрямо обекта

х

х

Съгласуване или становище по схеми за сезонни съоръжения

1. Заявление

2. Схема

становище

14

х

х

100

х

х

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Скица

удостоверение

14

7

3

5

7,5

10

Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

1. Заявление 

2.Проект

3. Документ за собственост

заповед

30

х

х

250-

1200

х

х

Допускане изработването на проект и за изменение на подробни устройствени планове

1. Заявление

2. Мотивирано предложение

3. Документ за собственост

разрешение

30

х

х

100

х

х

Одобряване на проекти за изменение на подробни устройствени планове

1. Заявление

2. Проект

3. Документ за собственост

заповед

30

х

х

250

х

х

Издаване виза за проучване и проектиране

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Комбинирана скица

4. Скица от АГКК

5.Съгласие от съседи при свързано застрояване

виза

14

7

3

40 или

150- за допълва що застроява не

60 или

225

80 или

300

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

1. Заявление

2. документ за собственост

3. Проекти

съгласуване

30

х

х

2,50за

кв.м. до

300кв.м и

5,00 за кв.м. над

300

х

х

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се  издава разрешение за строеж

1. Заявление

2. Проект

3. Документ за собственост

4. Предварителни договори с ЧЕЗ и Соф.вода

разрешение

30

х

х

2,50за кв.м.до

300кв.м и

5,00 за кв.м. над

300

х

х

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

1. Заявление

2.Проект

3. Документ за собственост

4. Разрешение за строеж

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Изготвяне на справки относно изменения на устройствени планове и схеми

1. Заявление

2.Документ за собственост

3. Скица и др. свързани с искането

удостоверение

14

7

3

5

7,5

10

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура

1. Заявление

2. Проект

3. Предварителни договори с ЧЕЗ и Соф.вода

4.Договор за гаранция

съгласуване

14

х

х

съгласно договора

х

х

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза

4. Предв. договори ЧЕЗ и Соф. вода

разрешение

30/1

4

х

х

2,50за

кв.м.до

300кв.м и

5,00 за кв.м.над

300

х

х

Съгласуване или становище на инвестиционни проекти по част Паркоустройство и Благоустройство

1.Заявление

2. Документ за собственост

3.Проект

4.Становище от РИОСВ

съгласуване

30

х

х

х

х

х

Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Комбинирана скица

4. Скица от АГКК

5.Мотивирано предложение

разрешение

30

х

х

100

х

х

Издаване на удостоверение относно имоти, подлежащи на възстановяване,  находящи се в границите на урбанизираните територии

1. Заявление

2.Решениена ОСЗ

3. Удостоверение за наследници

4.Комб. скица -проект -2 ориг и 1 копие

заповед

30

х

х

х

х

хСО

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Проект-заснемане за възстановяване на книжата

съгласуване

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

   

Издаване на разрешение за строеж

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза

4. Предв. договори ЧЕЗ и Соф. вода

5. Проект

разрешение

30

х

х

2,50за кв.м.до

300кв.м и

5,00 за

кв.м.над

300

х

х

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

1.Заявление

2. Док. за собственост

3. Разрешение за строеж

4. Протокол №2

5.Констативен акт 3

удостоверение

14

7

3

30

45

60

Издаване на разрешение за строеж за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

1. Заявление

2. Проект

3. Предварителни договори с ЧЕЗ и Соф.вода

4.Договор за гаранция

разрешение

30

х

х

съгласно договора

х

х

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Констр. становище

4. Арх. детайл

разрешение

30

х

х

Lх2,50х

25%

х

х

Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза

4. Предв. договори ЧЕЗ и Соф.вода

разрешение

14

х

х

2,50за

кв.м.до

300кв.м и

5,00 за кв.м.над

300

х

х

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж -оригинал

заповед

14

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Разрешение за строеж

4. Проект за изменение

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Копие от разр. за строеж

4. Протоколи-4 бр.

заверка

14

х

х

10

х

х

Заверка на заповедна книга

1. Заявление

2. Разрешение за строеж-копие, копие от зап.книга

уведомление

х

х

х

х

х

х

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. разрешение за строеж

4. Проект за изменение

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Мотивирано предложение

4. Комб. скица

становище

14

х

х

х

х

х

Приемане и вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

1. Заявление

2. Техн.паспорти-2 бр. и маг.носител

заверка

7

х

х

10

х

х

Изготвяне на копия от регулационен план /кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от ЗРП /подробен устройствен план/

1. Заявление

2. Документ за собственост

копие,извадка

14

7

3

10

15

20

Изготвяне на копия от регулационен план посредством контактно копиране

1. Заявление

2. Документ за собственост

извадка

14

7

3

10

15

20

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. разрешение за строеж

4. Протоколи

заверки

14

х

х

х

х

х

Протокол за въвод във владение

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Решение на съд

заповед

х

х

х

х

х

х

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология”

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Документи, свързани с искането

заверени копия

14

7

3

2,5

3,75

5

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Районен експертен съвет

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Виза

4. Предварителни договори ЧЕЗ и Соф.вода

5. Проект

разрешение

14

х

х

2,50/км.м до300 кв.м и

5,00лвза над 300 кв.м

х

х

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Документи, свързани с искането

удостоверение

14

7

3

5

7,5

10

Издаване на разрешения за поставяне на  преместваеми обекти

1. Заявление

2. Одобрена схема

3. Проект

4.Съгласуване със спец. контр. органи

разрешение

30

х

х

2,50за

кв.м.до

300кв.м и5,00за

кв.м. над300

х

х

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Проект-заснемане

заповед

30

х

х

50%от такса за раз.за строеж

х

х

Разрешение за строеж на вътрешни газови инсталации

1. Заявление

2. Проект

3. Документ за собственост

4. Удостоверение за обучение

разрешение

30

х

х

100

х

х

Разрешение за строеж на сградна газова инсталация

1. Заявление

2. Проект

3. Документ за собственост

4. Удостоверение за обучение

разрешение

30

х

х

100

х

х

Удостоверение за тип на строителна конструкция

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Документи, свързани с искането

удостоверение

14

х

х

5

х

х

Приемане на искания и жалби, свързани с издаването на протокол за въвод във владение върху земи в и извън границите на урбанизираните територи и пореда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

1. Заявление

2. Документ за собственост

заповед

х

х

х

х

х

х

Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

1. Заявление

2. Документ за собственост

3. Скица на имота

Удостоверение

14

5

3

3,5

5,25

7

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис