ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

До  Борис  Бонев До  Емилия Пастърмаджиева До  Георги Момчилов До  Димитринка Атанасова                 наследници на Митра Й. Стоянова       собственик на ПИ с идентификатори ...
Прочети повече...

  СО-Район Панчарево съобщава, че в „Държавен вестник“ бр.48/ 08.06.2021г на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ е публикувано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на парцеларен план за площадка на резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в поземлен имот (ПИ...
Прочети повече...

 Със Заповед №РПН21-РА50-94/08.06.2021г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план - изменение на план за регулация в следния териториален обхват: УПИ VІ-691 /ПИ с идентификатор 44063.6228.3602/ и УПИ V-686 кв.22 с. Лозен....
Прочети повече...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 31, от 2019г., в сила от 12.04.2019г.), Ви представяме копие от ИСКАНЕТО....
Прочети повече...
© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys