logo panch

27
Ян 12

МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на

малолетните и непълнолетните – Район „Панчарево”

      На основание чл.6, ал.3 от ЗБППМН в Район “Панчарево“ МКБППМН има утвърдена комисия и нещатен секретар.    Със Заповед на Кмета на район Панчарево     № РД-09-97А/02.04.2012 г. е актуализиран и допълнен състава  на 5-членна комисията за БППМН. В състава на Местната комисия са включени представители от различни професионални сфери: Юристконсулт на Район „Панчарево”, Дирекция “Социално подпомагане”, Инспектор от ДПС – РПУ Район “Панчарево“, Ст. експерт „Просвета”, Отдел "Закрила на детето", психолог.

       Редовно се извършват проверки в дискотеките в селата на Района от инспектор Детска педагогическа стая и органите на полицията. Взаимодействието с инспектора на детска педагогическа стая е много добро. Съвместно със секретаря на комисията се обсъждат възникналите въпроси и проблеми. Много добро взаимодействие съществува и между комисията и Отдел “Закрила на детето” по отношение разглеждането делата на малолетните и непълнолетните.   

         На територията на района има девет училища (от които 2 СОУ и 7 ОУ), седем детски заведения и 1 детска ясла. Общата численост на учащите е 1600, а на децата в детските заведения над 900. МКБППМН наброява 5 члена и 6 обществени възпитатели. Председател на местната комисия е Kметът на район Панчарево – Димитър Сичанов, а Секретар е Емилия Василева. Като обществени възпитатели към местната комисия в района са избрани директори на учебни заведения, психолог и др. Останалите членове са педагози, социални работници и юристи.

        Преобладаващи престъпления са кражби на мобилни телефони, кражби от частни домове и обществени сгради, магазини, джебчийство /предимно на територията на столицата/. Извършващите противообществени прояви са предимно лица от социално слаби семейства, семейства с конфликтни отношения  и ниска култура. Тъй като железопътният транспорт в района е слабо развит и  единствената гара в района е в село Казичане в района няма регистрирани “гарови ” противообществени прояви.  

      Местната комисия упражнява контрол върху намиращата се на територията на Района Детска педагогическа стая. Не са констатирани нарушения. В границите на Район Панчарево няма СПИ, ВУИ, ДВНМН и ПД.

       Приоритет в работата на ръководството на район Панчарево са децата. За това говорят и построените през последните години спортни и детски площадки в селата: Бистрица, Панчарево, Лозен, Герман и Казичане.

    Приоритет в работата на комисията е превантивната дейност, а именно организиране свободното време на учениците и особено на тези с противообществени прояви, като за целта те се включват в различни спортни и културни мероприятия и извънкласни форми.

        Цялата дейност на местната комисия е базирана на екипното начало, като се вземат под внимание всички идеи и предложения на отделните членове, обществените възпитатели, училищните комисии, училищните настоятелства, колеги от други райони на столицата и други региони за внедряване на добри практики.

 Среща със секретарите на МКБППМН в район Панчарево през 2012 г.


Данни за контакти на МКБППМН – Район „Панчарево”:

 


Председател:                                                                                      тел: (02)97-60-506

Димитър Сичанов – Кмет на Район „Панчарево”                         факс: (02)992-15-06

 


Секретар:                                                                                           тел: (02)97-60-510

Емилия Василева                                                                                         0886 441494

 


Юрисконсулт                                                                                   тел: (02)97-60-531

Кирил Москов

_________________________________________________________________________________________

ИДПС - 08 РПУ – ПУ „Панчарево”:                                           тел: (02)992-31-59

Анастасия Будинова 

 


Адрес на МКБППМН – Район „Панчарево”:                              

гр. София

с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе” 230

п.к. 1137


 

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...