logo panch

Профил на купувача

Профил на купувача (49)

Протокол на основание чл. 97 , ал.4 от ППЗОП от проведено публично заседание , относно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда и условията на Глава 26 от ЗОП,  чрез " Събиране на оферти с обява " , с предмет : " Изграждане, благоустройство и реновиране,  и инженеринг на детски , спортна и фитнес площадки на територията на район Панчарево по 6 / шест / обособени позиции. 
Петък, 30 Юни 2017 05:46

Регистър по чл.12 от ЗПУКИ

Регистър по чл.12 ЗПУКИ
Страница 1 от 4

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...