logo panch

Понеделник, 21 Август 2017 11:05

Одобрен е ПУП на с.Кривина

С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

БРОЙ 67 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 209  

РЕШЕНИЕ № 354 от 22 юни 2017 г. Със Заповед № РД-09-50-524 от 25.07.2013 г. на главния архитект на СО в изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столичната община е допуснато изработването на план за регулация и застрояване за м. С. Кривина, район „Панчарево“. Изработеният проект е разгледан на заседание на ОЕСУТ и приет като предварителен проект с решение по протокол № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 27. С писмо изх. № ТП-92-00-92 от 9.04.2014 г. проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и до директора на „Държавен вестник“ за обнародване на съобщението. Проектът е съобщен чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2014 г. Със Заповед № 113 от 24.04.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ е наредено провеждане на общественото обсъждане на проекта. С писмо изх. № 6602-175(5) от 2.07.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ се удостоверява, че в законоустановения срок са постъпили 14 възражения и становища. Проектът е върнат с постъпилите възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по съобщаването. Проектът е изработен върху одобрената със Заповед № РД-18-74 от 20.12.2010 г. влязла в сила кадастрална карта на с. Кривина и е придружен от: обяснителна записка; схема по част „ВиК“, със становище от „Софийска вода“ – АД, № ТУ-3025 от 19.09.2012 г.; схема по част „Електроснабдяване“, съгласувана от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под тех. № 1200852537 от 3.10.2012 г.; ПТКП. Представено е заснемане на високата дървесна растителност, заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО, с изх. № 7000-СП-767 от 7.11.2012 г. Представени са и становища на отделите в НАГ. Проектът, постъпилите възражения и становища са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г

71 от 30.09.2014 г., т. 13. След законоустановения срок са постъпили три възражения, разгледани с протокол № ЕС-Г-28 от 21.04.2015 г., т. 30. След направени корекции по постъпилите възражения и служебни предложения с вх. № ТП92-00-92/8 от 23.06.2015 г. е внесен коригиран проект за ПУП – ИПРЗ с придружаващите го схеми на инженерната инфраструктура. Същият е разгледан от ОЕСУТ и съгласуван от отделите в НАГ с решение по протокол № ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г., т. 19, като е решено след изпълнение на направеното служебно предложение проектът да се съобщи по реда на чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Проектът е съгласуван от „Напоителни системи“ – ЕАД, с писмо № АД-10-01-1010-01-1#1 от 25.05.2017 г. С писма № ТП-92-00-92/10 от 30.07.2015 г. до „Държавен вестник“ и до район „Панчарево“ са изпратени обявлението, проектът и схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение на процедурите по съобщаването и общественото обсъждане. Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 63 от 2015 г. Със Заповед № РД-09-403 от 5.08.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ е наредено провеждането на обществено обсъждане. Съгласно писмо № 0700-1233/4 от 28.09.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ са постъпили три възражения. След провеждане на общественото обсъждане в законоустановения срок е постъпило едно възражение. След законоустановения срок в деловодството на НАГ са постъпили молба и възражение. Проектът заедно с постъпилите възражения, становища и предложения е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73 от 20.10.2015 г., т. 10, и е направено служебно предложение да се представи становище на директора на РИОСВ относно преценка на необходимостта от извършване на ОВОС, като е решено след корекции по уважените възражения и изпълнение на служебното предложение да се извършат процедурите по чл. 128, ал. 10 ЗУТ. С писма № САГ16-ТП00-54[2] от 15.06.2016 г. до „Държавен вестник“ и до район „Панчарево“ са изпратени обявлението, проектът и схеми по чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение на процедурите по съобщаването и общественото обсъждане. Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 49 от 2016 г. Със Заповед № РПН16-РД09-173 от 8.07.2016 г. на кмета на район „Панчарево“ е наредено провеждането на обществено обсъждане. С писмо № РПН16-(5)-715[4] от 7.09.2016 г. на кмета на район „Панчарево“ се удостоверява, че в законоустановения срок са постъпили 10 възражения и едно възражение след срока. Проведено е обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 ЗУТ и са постъпили 16 възражения. Проектът заедно с постъпилите възражения, становища и предложения е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73 от 4.10.2016 г., т. 6 доп., допълнен с протокол № ЕС-Г-86 от 8.11.2016 г., т. 3, и № ЕС-Г-37 от 9.05.2017 г., т. 13, като са направени служебни предложения, а именно: проектът да се преработи съгласно уважените възражения и становищата на отделите на НАГ, същият е приет, като е решено след корекции по уважените възражения и изпълнение на служебните предложения проектът да се изпрати за одобряване в СОС. Корекциите по плана са отразени в съответствие с Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове. При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното: Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане на обекти – публична общинска собственост, изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри ИПРЗ на м. С. Кривина е Столичният общински съвет. Спазени са административнопроизводствените правила за одобряване на акта. Изработването на ПУП е възложено от главния архитект на СО, като със Заповед № РД-09-50-524 от 25.07.2013 г. на главния архитект на Столичната община е допусната устройствена процедура за изработване на ПУП – ИПРЗ в обхвата, указан със заданието за проектиране, в съответствие с чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед № РД-091423 от 5.12.2012 г. от кмета на СО правомощия за това по предвидения в закона ред. Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 34 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г. и бр. 49 от 2016 г., съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания в едномесечен срок. С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради което процедурата по обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ. Проведено е обществено обсъждане и при трите обявявания на проекта, с което е спазена разпоредбата на чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 ЗУТ. Постъпилите възражения от обявяванията и обществените обсъждания в голямата си част са уважени, като при разглеждане на същите ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана, приоритетна защита на обществения интерес с оглед създаване на благоприятна среда за живеене. Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове. В табличен вид на плана е показан балансът на територията и градоустройствените показатели, постигнати със същия. ИПРЗ и план-схемите към него са приети с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-86 от 8.11.2016 г., т. 3. Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му. Проектът е изработен върху влязлата в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18

74 от 20.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. С проекта проектантският колектив предлага образуване на УПИ, в които попадат повече от един имот и по целесъобразност с оглед разположението, площта на имотите и възможностите за осигуряване на достъп до тях. За образуване на тези УПИ не е доказано съгласие на собствениците на тези имоти и не са представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което не е налице един от елементите на фактическия състав, който да докаже правното основание за одобряване на ПУП за тези УПИ. Предвид горното планът за регулация не подлежи на одобряване преди спазване на горните изисквания за следните УПИ: УПИ VI-80, 81 – „За ж.с.“, от кв. 12; УПИ I-4282, 4284, 4285 – „За ж.с.“, УПИ XIV-4283, 4285 – „За ж.с.“, от кв. 18; УПИ I-265, 266 – „За ж.с.“, от кв. 24; УПИ I-2353, 2354, 2355 – „За ж.с.“, УПИ XII-366, 368 – „За ж.с.“, от кв. 31; УПИ II-4290, 4291 – „За админ., офиси и безвредно производство“, от кв. 41; УПИ ІІІ-1215, 1216 – „За общ. обсл.“, УПИ IX-209, 210, 211, 212, 219, 282, 494, 496, 497, 577, 578, 579 – „За складове, екологично чисто производство“, от кв. 46. Липсата на правна възможност за одобряване на плана за регулация за горните УПИ прави невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване. По отношение на тази част от ПУП производството ще бъде продължено и планът ще бъде одобрен от СОС след представяне на договори по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ. Съгласно общия устройствен план на Столичната община имотите – предмет на ПУП, попадат в устройствени зони: „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1), „Смесена многофункционална зона, предимно за околоградския район“ (Смф2 и Смф2*), „Зона за общественообслужващи дейности“ (Оо), „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“ (Оз2), „Зона за градски паркове и градини“ (Зп) и „Терени за локални градини и озеленяване“ (Тго), „Терени за гробищни паркове“ (Тгп) и „Терени на реки, други открити водни площи“ (Трк). Конкретното предназначение на урегулираните поземлени имоти съответства на допустимото в тези устройствени зони, както и параметрите в матриците върху застроителната част на плана. Конкретното предназначение на УПИ в зони „Жм“ и „Жм1“ е „за жилищно строителство“, „за обществено обслужване“, „за трафопост“, „за озеленяване“, „за детска градина“ и „за складове и екологично чисто производство“, което е допустимо в тази зона. В зона „Зп“ са обособени: УПИ I – „За озеленяване“, УПИ II – „За озеленяване“, от кв. 47, и УПИ V – „За озеленяване“, от кв. 57. В зона „Тго“ са обособени: УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 1; УПИ XVII – „За озеленяване“, от кв. 28, УПИ XIX – „За озеленяване“, и УПИ XX – „За озеленяване“, от кв. 3; УПИ XV – „За озеленяване“, от кв. 21; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 23; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 39; УПИ XIV – „За озеленяване“, от кв. 43; УПИ II – „За озеленяване“, от кв. 44; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 45; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 52; УПИ I – „За озеленяване и църква“, от кв. 53; УПИ II – „За трафопост“, от кв. 53; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 54; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 65; УПИ I – „За озеленяване“, от кв. 66. В зона „Тгп“ е обособен УПИ I – „За гробищен парк“, от кв. 44. В зона „Смф2“ са обособени: УПИ I – „За спорт, оо и озеленяване“, УПИ II, III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII – „За администрация, офиси и безвредно производство“; УПИ IV, IX – „За трафопост“, от кв. 41; УПИ I, III, IV, V, VI – „За администрация, офиси и безвредно производство“, от кв. 42; УПИ I, II, III, V, VI, VII, VIII, XIII – „За администрация, офиси и безвредно производство“; УПИ X, XI – „За озеленяване“; УПИ IX, XII – „За трафопост“, от кв. 43; УПИ II – „За администрация, офиси и безвредно производство“, УПИ I, III – „За озеленяване“, от кв. 55. В зона „Смф2*“ са обособени: УПИ I – „За спорт, оо и озеленяване“, УПИ I, II, III, IV, V, VI, VIII, XV – „За администрация, офиси и чисто производство“; УПИ VII – „За трафопост“, от кв. 51; УПИ I – „За озеленяване и спорт“, УПИ II – „За кметство, поща, здравна служба и читалище“, УПИ III – „За склад и офиси“, УПИ IV, XI – „За трафопост“, УПИ VI – „За озеленяване“; УПИ IX, X, XII, XIII, XIV – „За складове, логистичен център, чисто производство, офиси, коо, търговия, подземни гаражи и трафопост“, от кв. 57; УПИ I, II, III, IV, V, VIII, X, XI – „За складове, логистичен център, чисто производство, офиси, коо, търговия, подземни гаражи и трафопост“, от кв. 57; от кв. 59. В подробния устройствен план за имотите, попадащи в „Смф2*“ са отчетени и одобрени параметри на застрояване съобразно посочените в табличен вид към общия устройствен план на Столичната община „Зони и терени с устройствени режими в отклонение от общите към общия устройствен план и изискващи специфични правила и нормативи“: макс. Плътност – 40%, и макс. Кинт. – 1, които параметри са по-ниски от общите за зона „Смф2“. Същите са взети предвид и при издаване на Решение № СО-4-ЕО от 2016 г. на директора на РИОСВ – София, да не се извършва екологична оценка на подробния устройствен план, в което е посочено, че обхватът на плана не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Предвид горното в случая за зона „Смф2*“ не се изработват и одобряват специфични правила и нормативи. В зона „Оо“ са обособени: УПИ I – „За общестено обслужване“, от кв. 14; УПИ XII – „За училище“, УПИ ХІІІ – „За трафопост“, от кв. 16; УПИ I – „За озеленяване и магазини“, УПИ II, УПИ III – „За обществено обслужване“, от кв. 17; УПИ I – „За озеленяване“, УПИ II – „За обществено обслужване“, от кв. 48; УПИ I – „За обществено и делово обслужване“, УПИ V – „За озеленяване“, УПИ VI – „За трафопост“, от кв. 50; УПИ IX, УПИ XIII – „За трафопост“, УПИ X, XI,

XII, XIV – „За обществено и делово обслужване“, от кв. 51; УПИ II, УПИ III – „За обществено и делово обслужване“, УПИ IV – „За трафопост“, от кв. 63. В зона „Оз2“ е обособен УПИ ІІІ – „За общественообслужващи дейности и озеленяване“, от кв. 44. С оглед на горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ. Лицето (изход) към улица се осигурява по съществуваща и новопредвидена улична регулация, с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ. Създадени са отделни УПИ за изградените трансформаторни постове на територията при спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Проектът за ИПЗ се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ. Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица. Конкретното разположение на строежите ще се определи с виза за проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционен проект съгласно чл. 114 ЗУТ. На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват план-схеми за ел. снабдяването и за водоснабдяване и канализация. С план-схемите се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията. Изпълнени са мотивираните предписания за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и становище на РИОСВ. Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 4, 5, 14, 15, 17, 32, 33, 36 и 42 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 25.03.2014 г., т. 27, № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 13, № ЕС-Г-28 от 21.04.2015 г., т. 30, № ЕС-Г-50 от 7.07.2015 г., т. 19, № ЕС-Г-73 от 20.10.2015 г., т. 10, № ЕС-Г-83 от 17.11.2015 г., т. 7, № ЕС-Г-73 от 4.10.2016 г., т. 6, доп., № ЕС-Г-86 от 8.11.2016 г., т. 3, и № ЕС-Г-37 от 9.05.2017 г., т. 13, Столичният общински съвет реши: 1. Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. С. Кривина при граници: северна и западна граница на кв. 44; улица от о.т. 2 – о.т. 1 до о.т. 3; северна, източна и северна граница на кв. 47; улица от о.т. 14 – о.т. 25 до о.т. 42 (ул. Демокрация); източна граница на квартали 8 и 9; улица от о.т. 65а до о.т. 65; улица от о.т. 65 до о.т. 122; северна граница на кв. 57; задънена улица от о.т. 138а – о.т. 139 – о.т. 197 до о.т. 198; улица от о.т. 197 – о.т. 196 – о.т. 194 до о.т. 195; улица от о.т. 194 – о.т. 191 – о.т. 217 – о.т. 240 до о.т. 241; улица от о.т. 217 до о.т. 218; северна и източна граница на кв. 51; улица от о.т. 275 – о.т. 272 до о.т. 273; улица от о.т. 272 – о.т. 269 – о.т. 300 до о.т. 302; улица от о.т. 301 – о.т. 300 – о.т. 262 до о.т. 264; западна, северна и западна граница на кв. 55; улица от о.т. 255 – о.т. 245 – о.т. 221 до о.т. 179; южна граница на кв. 37; южна и западна граница на кв. 38; улица от о.т. 174 – о.т. 175 до о.т. 100; южна и западна граница на кв. 56; улица от о.т. 71 – о.т. 69 до о.т. 68; улица от о.т. 70 – о.т. 69 – о.т. 48 до о.т. 47; улица от о.т. 48 – о.т. 18 до о.т. 17; улица от о.т. 18 – о.т. 8 до о.т. 9; улица от о.т. 8 до о.т. 6 по сините и червените линии, цифри и текст, с корекциите в зелен и кафяв, виолетов и оранжев цвят съгласно приложения проект. 2. Одобрява проект за изменение на план за застрояване за м. С. Кривина съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица, с корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект. 3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите и съоръженията на инженерна инфраструктура за м. С. Кривина, неразделна част от подробния устройствен план. 4. Одобрява проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо представяне на договори по чл. 15, ал. 3 или 5 и чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, сигнирани в сив цвят в плана за регулация и сиво защриховане в плана за застрояване, както следва: – УПИ VI-80, 81 – „За ж.с.“, от кв. 12; – УПИ I-4282, 4284, 4285 – „За ж.с.“, УПИ XIV-4283, 4285 – „За ж.с.“, от кв. 18; – УПИ I-265, 266 – „За ж.с.“, от кв. 24; – УПИ I-2353, 2354, 2355 – „За ж.с.“, УПИ XII-366, 368 – „За ж.с.“, от кв. 31; – УПИ II-4290, 4291 – „За админ., офиси и безвредно производство“, от кв. 41; – УПИ III-1215, 1216 – „За общ. обсл.“, УПИ IX-209, 210, 211, 212, 219, 282, 494, 496, 497, 577, 578, 579 – „За складове, екологично чисто производство“, от кв. 46, като производството в тези части продължава да бъде висящо. 5. Прекратява административното производство по одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. С. Кривина, район „Панчарево“, по отношение на: поземлени имоти с идентификатори 39791.6004.630 до кв. 38, 39791.6003.3346, 39791.6003.204 и 39791.6003.1214 до кв. 46. Производството по одобряване на плана за регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 4 от решението, се продължава след провеждане на процедурите по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като решението на СОС в тези части става неразделна част от настоящото решение. Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседните УПИ и/ или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект за подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ. Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател:

Е. Герджиков

5980

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3581  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:01 Прочетена 26 пъти Продължава...
  • ОБЯВЛЕНИЕ
    ДО Собственик на ПИ с идентификатор : 04234.6938.3579  
    Написана в Петък, 15 Септември 2017 11:00 Прочетена 20 пъти Продължава...