logo panch

10
Фев 12

Правилници и инструкции

Инструкция за обработване и съхраняване на документи и регистри, съдържащи лични данни в администривните структури на Столична община, по заповед на Кмета на Столина община СО-РД-09-1879 от 19.11.2014 г.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на районен съвет - гр. София

ПРАВИЛНИК за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените кучета на територията на Столична община
ПРАВИЛНИК за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета на територията на Столична община
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания към Столичния общински съвет
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "София - проект"
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Софпроект - Общ градоустройствен план"
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Стара София" със Софийски исторически музей
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Столичен център за превенция на правонарушенията
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществения съвет за реализация на Общинска стратегия по десетилетие на ромското включване в софия 2007 - 2013 г.
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична община
ПРАВИЛНИК за автоматизираните информационни системи в Столична община
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община
ПРАВИЛНИК за управление на качеството в Столична община
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества - София
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община
ПРАВИЛНИК за управление на Околната среда в Столична община
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичната общинска администрация
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори"
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж"
ПРАВИЛНИК за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на общинско предприятие "Гробищни паркове"
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци" - СПТО
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие „Зоологическа градина София"
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет (Загл. изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.)
ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация
ПРАВИЛНИК за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински културен институт "Музей за история на София"
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Екоравновесие"
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Туризъм" (Загл. изм. - Решение № 555 по Протокол № 67 от 11.09.2014 г.)
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт "НАДЕЖДА" - София
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Искър" - София
ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Общински културен институт Дом на културата "Средец" - София

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...