logo panch

27
Ян 12

Администрация

София 1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" 230

СТРУКТУРА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО - СТОЛИЧНА

____________________________________________________________________

КМЕТ 

Димитър Сичанов

___________________________________________________________________

ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ИНТЕРГАРЦИЯ” 

Стефка Ризова

___________________________________________________________________

ЗАМ. КМЕТ „УТ, ИИБЕ, КС, СТРОИТЕЛСТВО” 


___________________________________________________________________

СЕКРЕТАР

Кирил Москов

___________________________________________________________________

И.Д. ГЛ. АРХИТЕКТ

арх. Наджда Игнатова

__________________________________________________________________

ОТДЕЛ "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

инж. Николай Цеков - Гл. инженер

Росен Георгиев, Красимира Стоянова

 експерти "Екология":
Десислава Павлова, Искра Препува

 ___________________________________________________________________

ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР"

Инж. Александър Пильов - И.Д. Началник отдел
инж. Йовчо Петров
Добринка Стоименова

Техници:
Светла Кирова, Цветанка Евтимова, Петранка Брайнова, Димитър Николов, Деян Викторов, Петър Въжаров

"КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ"

Параскева Иванова, Евгени Денчев

 _________________________________________________________________________

ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО СТРОЙТЕЛСТВОТО"

инж. Росица Чурешка - Началник отдел

Гергана Апостолова, инж. Елица Павлова, Димитър Янаков

 ___________________________________________________________________

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИЛИЩНИЯ ФОНД, РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ"

Инж. Виолета Шопова - Началник отдел

инж. Иван Чалев, Мария Георгиева

____________________________________________________________________

ОТДЕЛ "ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ и ЧР"

Лили Димитрова – Юрисконсулт

 Людмила Стоименова

Човешки ресурси:

Тамара Митова

____________________________________________________________________

 ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"

Александра Симеонова - Гл. Счетоводител

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ - Христо Николов

____________________________________________________________________

ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ"

Емилия Василева, Катя Калоянова

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Десислава Кирова

____________________________________________________________________

ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Росица Вълчанова - Началник отдел

___________________________________________________________________

ПАРАГРАФ 4

Петя Самуилова

 ____________________________________________________________________

ЕСГРАОН

Славчо Цонкин, Славка Маркова

 ____________________________________________________________________

ОМП и УБ

Валентин Върбанов

_____________________________________________________________________

 

Обществени поръчки

Конкурси

Обяви

  • Одобрен е ПУП на с.Кривина
    С Решение №354 е одобрен ПУП на с.Кривина,район Панчарево Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“…
    Написана в Понеделник, 21 Август 2017 11:05 Прочетена 6 пъти Продължава...
  • ОБЯВА в изпълнение на чл.72 б,ал.3 от ППЗСПЗЗ
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ ГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАНЧАРЕВО ОБЯВА
    Написана в Петък, 18 Август 2017 08:47 Прочетена 12 пъти Продължава...